ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหาร และร่วมกิจกรรมให้บริการแจกอาหารและน้ำให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

……..วันท

Read more

ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหาร และร่วมกิจกรรมให้บริการแจกอาหารและน้ำให้ประชาชน พร้อมด้วยผู้ใจบุญที่นำสิ่งของมาร่วมบริจาค

……..วันท

Read more