โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ณ แหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

…….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563 ณ แหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจากนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานการเปิดงาน……..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พัฒนาและสร้างสรรค์ องค์ความรู้ศิลปะสาขาต่าง ๆ และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและคุณค่าของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานให้แก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อไป สอดรับกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ ให้เกิดสังคม ภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ ในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นคนเชียงใหม่ และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนา พร้อมผลักดันเชิดชูให้โดดเด่นนำสู่อัตลักษณ์ของอาเซียน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการยืนยันและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก ………โดยมีปราชญ์ ครูภูมิปัญญา / ศูนย์การเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการคือ……..แหล่งเรียนรู้เข้ามาร่วมเพิ่มคือ แหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *