กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา” ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain based learning (bbl)

……องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา” ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain based learning (bbl) ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจากนางสาวอภิรดี หนองสิมมา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม……การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา ให้มีศักยภาพในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และบริบทของแต่ละโรงเรียน ตามปณิธาน “พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ” ตลอดจนการสร้างสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain-Based Learning (BBL) โดยการเพิ่มศักยภาพของครูในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำหลักการเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิด ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ……โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ ผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *