ติดตามทุนสนับสนุนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

……&#8230

Read more

ติดตามทุนสนับสนุนสื่อการเรียน (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

……&#8230

Read more

ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ กองทุน 10 บาท ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

……&#8230

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดกิจกรรมการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

……&#8230

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความถนัดสายอาชีพตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “แสวงสัมมาชีพ”

….”อบรมเ

Read more

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน กองทุน 10 บาท

……องค์กา

Read more

การประชุม คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563

การประชุม คณะกรรมการ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ อบรมเกษตรกรนำร่องเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและะชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

…..องค์การบริห

Read more

📢📢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 (ทุกประเภท) 📢📢

📢📢>>> ประกา

Read more