องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดกิจกรรมการติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

……&#8230

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดแววความถนัดสายอาชีพตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “แสวงสัมมาชีพ”

….”อบรมเ

Read more

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน กองทุน 10 บาท

……องค์กา

Read more

การประชุม คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563

การประชุม คณะกรรมการ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ อบรมเกษตรกรนำร่องเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและะชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

…..องค์การบริห

Read more

📢📢ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 (ทุกประเภท) 📢📢

📢📢>>> ประกา

Read more

กองทุน 10 บาท ลงพื้นที่ตรวจสอบ พิจารณาคำขอ ลงพื้นที่ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ ผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน

……วันที่

Read more

กองทุน 10 บาท ลงพื้นที่ตรวจสอบ พิจารณาคำขอ ลงพื้นที่ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ ผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนประกอบสัมมาชีพหลังจบการศึกษา

……คณะอนุ

Read more

กองทุน 10 บาท พิจารณาคำขอ ลงพื้นที่ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ ผู้แทนองค์กร ที่ขอรับทุน ประเภท ทุนบุคคลากร

…..วันที่ 22 พ

Read more