โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแกะสลักไม้และปั้นลายรักสมุกบ้านถวาย (วัดถวาย)

…….องค์ก

Read more

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ณ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4

……วันที่

Read more

โครงการอบรมนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (english camp 2020) รุ่นที่ 2

……..เริ่

Read more

โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง

…….องค์ก

Read more

โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

…….องค์ก

Read more

วันที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา” ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain based learning (bbl)

……วันที่

Read more

โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำต้น สล่าแดง

…….องค์ก

Read more

โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา

…….องค์ก

Read more