ติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู่เรียนสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนบ้านศาลา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

ติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

ติดตามประเมินผลการดำ

Read more

ค่ายภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนอาชีวศึกษา(สายอาชีพ) หลักสูตร “Languages and Technology Enrichment for Vocational Education Camp

โครงการค่ายภาษาและเท

Read more

การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพตามวิถีชุมชน อำเภอแม่วาง” ภายใต้โครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Coaching & Mentoring) ณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพตามวิถีชุมชน อำเภอแม่วาง ภายใต้โครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

ค่ายภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนอาชีวศึกษา(สายอาชีพ) หลักสูตร “Languages and Technology Enrichment for Vocational Education Camp”

โครงการค่ายภาษาและเท

Read more