โครงการโดดเด่นสำนักการศึกษาฯ

รายงานประจำปี 2563 สำนักศึกษาฯ 2561

รายงานประจำปี 2563 สำนักศึกษาฯ 2562

รายงานประจำปี 2563 สำนักศึกษาฯ 2563

โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (โครงการเด่น 2561)

กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (โครงการเด่น 2561)

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft And Folk Art) ปีงบประมาณ 2561 (โครงการเด่น 2561)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการเด่น 2561)