โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง

…….องค์ก

Read more

กองทุน 10 บาท ลงพื้นที่ตรวจสอบ พิจารณาคำขอ ผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

……วันที่

Read more

กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2562 ณ บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วน

Read more

ผลการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร ของนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

🏃🏃🏃เช้าวันที่ 11 ธัน

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม / การแข่งขันกลองสะบัดชัย /การแสดงซอพื้นเมือง ตามโครงการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562

⚛️⚛️⚛️สำนักการศึกษา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนเชียงใหม่ (เวทีปรึกษาหารือ 4 ฝ่าย)

⚛️⚛️⚛️วันที่ 3 ธันวา

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจการใช้ระบบนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ / พหุภาษา ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา

✴️✴️✴️สำนักการศึกษา

Read more

การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา

✴️✴️✴️วันที่ 2 ของโค

Read more

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

✴️✴️✴️วันที่ 4 พฤศจิ

Read more