หนังสือราชการสำนักการศึกษาฯ

หนังสือราชการ Google Drive

เลขที่หนังสือเรื่องหมวดหนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์ดาวน์โหลด
ชม51012/ว0380การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561หนังสือประชาสัมพันธ์25/ต.ค./6225/ต.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว1666ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่ระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ21/ต.ค./6221/ต.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว1655แนวทางปฏิยบัติตามมาตร 20(1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561ระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ21/ต.ค./6221/ต.ค./62ดาวน์โหลด
คำสั่ง 4846/2562เรื่องการมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562-2563หนังสือแจ้งเรียนราชการทั่วไปสำนักการศึกษา10/ต.ค./6210/ต.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51003/ว655ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562ระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ6/ต.ค./626/ต.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว593หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมหนังสือแจ้งเวียนงบประมาณ16/ก.ย./6216/ก.ย./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว1957คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาขน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565)ระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ9/ก.ย./629/ก.ย./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว1931แจ้งหนังสือราชการเกี่ยวกับระเบียบกฏหมายแนวทางปฏิบัติที่ควรทราบระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ6/ก.ย./626/ก.ย./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว1878การยกเลิกประกาศรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104-2567 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557ระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ2/ก.ย./622/ก.ย./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว1676ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ30/ส.ค./6230/ส.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว1496ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะระเบียบกฏหมายการปฏิบัติราชการ2/ส.ค./622/ส.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51004/ว1092แจ้งเวียนสำเนารายงานผลการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการกฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และสวัสดิการขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือแจ้งเรียนราชการทั่วไปสำนักการศึกษา2/ส.ค./622/ส.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51003/ว430ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562แนวทางการพัฒนาการศึกษา12/ก.ค./6212/ก.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว268การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)27/ก.พ./6227/ก.พ./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว247แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562ระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)22/ก.พ./6222/ก.พ./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว234สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)11/ก.พ./6211/ก.พ./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว219การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560ระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)12/ก.พ./6212/ก.พ./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว204แจ้งเวียนสรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1-2562ระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)12/ก.พ./6212/ก.พ./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว190แจ้งเวียนมติ ก.จ.จ. เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 1 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562ระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)8/ก.พ./628/ก.พ./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว175ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)6/ก.พ./626/ก.พ./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว94ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)21/ม.ค./6221/ม.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว70แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. เชียงใหม่ระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)15/ม.ค./6215/ม.ค./62ดาวน์โหลด
ชม51029/ว65 แจ้งเวียนมติ ก.จ.จ. เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561ระเบียบบริหารงานบุคลากร (ก.จ. ก.จ.จ.)15/ม.ค./6215/ม.ค./62ดาวน์โหลด