คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายจิราวัฒน์ จันทร์วิเศษ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

คลิปที่ 1 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เกษตรอินทรีย์ ชั้น ป.1/1
หน่วยย่อย ต้นกล้วย จัดการเรียนการสอนโดย Google meet
คลิปที่ 2 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เกษตรอินทรีย์ ชั้น ป.1/1
หน่วยย่อย การปลูกหอมแดง จัดการเรียนการสอนโดย Google meet
คลิปที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1
เรื่องผันเสียงคำที่ประสมสระอะ และมีตัวสะกด (อักษรสูง) จัดการเรียนการสอนโดย Google meet
คลิปที่ 4 หน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1
เรื่องการลบโดยใช้ความสัมพันธ์กับการบวก (ช่วงนำเข้าสู่บทเรียน) จัดการเรียนการสอนโดย Google meet

นางสาวอรวรรณ์ กันทะนนท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิปที่ 1 เทคโนโลยี AR กับวิชารักษ์เชียงใหม่ รายวิชารักษ์เชียงใหม่
คลิปที่ 2 การค้าระหว่างประเทศ EP1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คลิปที่ 3 การค้าระหว่างประเทศ EP1 กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คลิปที่ 4 การค้าระหว่างประเทศ EP1 องค์กรระหว่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คลิปที่ 5 วัดพระธาตุดงส้มสุก รายวิชารักษ์เชียงใหม่

นายองอาจ  อิทธิสิริศักดิ์    โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกุลปริยา ราชสีห์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูปฐมวัย)
โรงเรียนบ้านศาลา

คลิปวิดีโอการสอนออนไลน์ หน่วย สัตว์โลกน่ารัก ระดับชั้นอนุบาล 3