ค่าย Animation Academy นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 เรียนรู้ด้านการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างแอนิเมชั่นและภาพเคลื่อนไหว

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

วันนี้ (วันที่ 9 กรก

Read more

มืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกและCOVID-19 กับการฟื้นฟูพัฒนาที่ดีกว่าโดยใช้วัฒนธรรมและความสร้างสรรค์

เมืองสร้างสรรค์ขององ

Read more

แบบฟอร์มและแนวทางการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก-2021

แนวทางการสมัคร UCCN

Read more

หลักสูตรทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงได้ในโรงเรียน

หลักสูตรทวิ/พหุภาษา

Read more