การประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่

27 มิถุนายน 2565 นาง

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาชนด้วยสื่อเทคโนโลยีเพื่อสัมมาชีพ”ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ 4 ภาษา “ไทย อังกฤษ จีน คอมพิวเตอร์”

23 มิถุนายน 2565 เวล

Read more

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม และ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีและประพฤติดี

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

โครงการอบสัมมนาเครือข่ายมัสยิดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เผยแพร่และเรียนรู้ศาสนาอิสลามมัสยิดอัตตักวา

17 มิถุนายน 2565 รอง

Read more