อบรมสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

……อบรมสั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก – เล่มใหญ่และวิธีการสอนในระดับชั้นอนุบาล 3”

…..สำนักการศึก

Read more

ติดตามทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน โดยออกพื้นที่ติดตามทุนในพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอสันป่าตอง กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

……&#8230

Read more

ติดตามทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยออกพื้นที่ติดตามทุนในพื้นที่ อำเภอแม่แตง และอำเภอฝาง

……&#8230

Read more

ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน

……&#8230

Read more

ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

……&#8230

Read more

ติดตามทุนสนับสนุนสื่อการเรียน โดยออกพื้นที่ติดตามทุน ณ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

……&#8230

Read more

เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ และให้กำลังใจติดตามการดำเนินของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

……..วันท

Read more