งานมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันที่ 20 กันยายน 25

Read more

การอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน เพื่อการยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของผู้เรียนสู่แผนชาติ 20 ปี

วันที่ 18-19กันยายน

Read more

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสำนักพัฒนา การเรียนรู้เชิงพื้นที่ ร่วมกับ ภาคีร่วมดำเนินงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภ

Read more

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Empowerment การพัฒนาสมรรถนะครู

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

แถลงข่าวเปิดหลักสูตรดิจิทัล การจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ/พหุภาษา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาฯ โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ในระบบ CMRU MOOCs ผ่านทางโปรแกรม Zoom

แถลงข่าวเปิดหลักสูตร

Read more