กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 และ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

Read more

งานเปิดบ้านวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

>> ลงทะเบียนสมัครเข้

Read more

แบบการตรวจสอบผลการติดตาม ตามตัวชี้วัด ตามยุทธ์ศาสตร์ และ แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใยเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566)

แผนบูรณาการยุทธศาสตร

Read more