ขอเชิญเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ในโครงการอบรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนเมือง ประจะปี 2564 ผ่านระบบ Video Confernce (Zoom Application,Line Meeting)

ขอเชิญเด็ก เยาวชน แล

Read more

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการ เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือชุดองค์ความรู้งานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมล้านนา

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบส

Read more

รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ใบสมัครผู้มีสิทธิ์รั

Read more

แบบฟอร์มและแนวทางการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก-2021

แนวทางการสมัคร UCCN

Read more

เปิดตัวหนังสือ“วิหารล้านนา และ ศิลปะปูนปั้นล้านนา” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

…….เปิดต

Read more