อำนาจหน้าที่

       โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ภายในสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกรอบอัตรากำลัง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 โดยมติเห็นชอบคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555

       โดยมีผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการภายใน ประกอบด้วย

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่
       1) งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
       2) งานประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
       3) งานการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
       4) งานการเงินและพัสดุของสำนักการศึกษาฯ และสถานศึกษา
       5) งาบริหาร จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของสำนักการศึกษาฯ
       6) งานแผนและงบประมาณของสำนักการศึกษาฯ
       7) งานบริหารและควบคุมงบประมาณของสำนักการศึกษาฯ
       8) งานสรุปติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมของสำนักการศึกษาฯ
       9) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสำนักการศึกษาฯ
       10) งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามภารกิจสำนักการศึกษาฯ
       11) งายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจ ของสำนักการศึกษาฯ
       12) งานควบคุมภายใน
       13) งานบริหารงานบุคคลของสำนักการศึกษาฯ
       14) งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณกลาง ของสำนักการศึกษาฯ
       15) งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
       16) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.ส่วนบริหารการศึกษา มี 2 ฝ่าย คือ
       2.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
              1) งานส่งเสริมแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
              2) งานบริหารงบประมาณทางการศึกษา
              3) งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
              4) งานกิจการโรงเรียน
              5) งานบริหารอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์การศึกษา
              6) งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
              7) งานธุรการ
              8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
       2.2 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
              1) งานวางแผน และข้อมูลส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
              2) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
              3) งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
              4) งานส่งเสริมวิชาการ และศักยภาพการเรียนรู้
              5) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐ
              6) งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
              7) งานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนา
              8) งานธุรการ
              9) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 3 ฝ่าย คือ
       3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
              1) งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
              2) งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา
              3) งานส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ทักษะนวัตกรรมทางการศึกษา
              4) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและพัฒนาอาชีพ
              5) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
              6) งานการบริหารโครงการส่งเสริมการศึกษาภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่
              7) งานธุรการ
              8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้ร
3.2 ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
              1) งานทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
              2) งานประสานข้อมูลและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
              3) งานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างสรรค์พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
              4) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
              5) งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
              6) งานบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
              7) งานธุรการ
              8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   3.3 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
              1) งานประสานวางแผนพัฒนาและข้อมูลความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพกีฬาและกิจกรรมเด็กและเยาวชน
              2) งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะชีวิตการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชน
              3) งานส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด
              4) งานส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬาพื้นบ้านและกิจกรรมนันทนาการ
               5) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรกีฬาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการแข่งขันกีฬา
               6) งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชนในพื้นที่
              7) งานบริหารโครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน
               8) งานเสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้
              9) งานศึกษาวิจัยทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การกีฬา และนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
              10) งานธุรการ
              11) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4.กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
       4.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
              1) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
              2) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              3) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
              4) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
       4.2 งานวัดและประเมินผลการศึกษา
              1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
              2) งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
              3) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
              4) งานทดสอบทางการศึกษา
              5) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
       4.3 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
              1) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
              2) งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               3) งานนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
              4) งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
              5) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
       4.4 งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
              1) งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
              2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
              3) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา
              4) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
              5) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
       4.5 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
              1) งานส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
              2) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
              3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
       4.6 งานธุรการ ับมอบหมาย

5.สถานศึกษาในสังกัด
       5.1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
       5.2 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
       5.3 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
       5.4 โรงเรียนบ้านศาลา