โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (Creative City of Crafts Folk Art) พ.ศ. 2562 – 2565