รายงานประจำปี สำนักการศึกษาฯ

รายงานประจำปี สำนักศึกษาฯ 2561

รายงานประจำปี สำนักศึกษาฯ 2562

รายงานประจำปี สำนักศึกษาฯ 2563

รายงานประจำปี สำนักศึกษาฯ 2564

รายงานประจำปี สำนักศึกษาฯ 2565

โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
“พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)” (โครงการเด่น 2563)

กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 3 (โครงการเด่น 2563)

โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (Creative City of Crafts Folk Art) พ.ศ. 2562 – 2565 (โครงการเด่น 2563)

กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (โครงการเด่น 2561)

โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (โครงการเด่น 2561)

กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (โครงการเด่น 2561)

โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft And Folk Art) ปีงบประมาณ 2561 (โครงการเด่น 2561)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางมรดกโลก ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการเด่น 2561)