17 ห้อง สัมมนาทางวิชาการตลาดนัดองค์ความรู้หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการเชียงใหม่

กิจกรรมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Chiangmai Education Reform Forum 2020 )
ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อบรมโครงการโรงเรียนผู้ปกครอง หลักสูตร เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กคิดบวก (ห้อง ราชพฤกษ์)

Super Leader & Super Teacher (ห้อง ลีลาวดี 1)

การตรวจประเมินพัฒนาการด้วย DSPM ตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ห้อง ลีลาวดี 2)

หลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่นยางนา – ขี้เหล็ก เพื่อพลเมืองตื่นรู้ ในศตวรรษที่21 กรณีศึกษา รักษ์ยางนา (ห้อง A 1)

โครงการ Career Academy (ห้อง A 2)

Open class Chiangmai Next : ทบทวนแนวคิดและนวัตกรรมพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพลเมือง (ห้อง A 3)

องค์ความรู้การศึกษาทางเลือกในสังคมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ห้อง A 4)

การจัดการเรียนรู้หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่/ฮ่ายผญา (ครูภูมิปัญญา/ศูนย์เรียนรู้) (ห้อง A 5)

สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ห้อง B 1)

พหุภาษา นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ (ห้อง B 2)

กองทุน 10 บาทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ห้อง B 3)เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวันนักเรียน (ห้อง B 4)

ฝุ่นควัน ไฟป่าภาคประชาชน (ห้อง B 5)

การศึกษาและการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ห้อง B 6)

มองไปข้างหน้า การศึกษาพิเศษ (ห้อง B 8)

การออกแบบการพัฒนายกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ห้อง B 9)

เยาวชน…….. (ห้อง B 10)