แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวโหลดแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวโหลดแบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่ง แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-998333 ต่อ 503 (เบญจมาภรณ์ กิมยงค์)