โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการ นครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563

ตุ๊กตาไลน์ Character นครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts & Folk Art) ปีงบประมาณ 2563

รายงานฉบับสมบูรณ์
1. รายงานผลกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
2. รายงานผลโครงการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านสร้างสรรค์
3. รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ฯ (ต่างประเทศ)
4. รายงานผลการนำเสนอเชียงใหม่ (ในประเทศ)
5. รายงานผลการจัดประชุม Forum 2021
6. รายงานผล Crafts Fair 2020
7. รายงานผลหนังสือนำเสนอเมืองเชียงใหม่
8. รายงานผล Website and Character
9. รายงานผล Brand Awareness (สมบูรณ์)
10. รายงานผล Membership Monitoring Report 2021