โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วน

Read more

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ประจำปี 2563 ณ บ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

🔸🔸🔸องค์การบริหารส่วน

Read more

กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2562 ณ บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วน

Read more

กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562 ณ บ้านดงสามหมื่น ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วน

Read more

โครงการการประชุม สัมมนาภาคีเครือข่ายกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่

……องค์กา

Read more

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ประจำปี 2563 ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

🔸🔸🔸องค์การบริหารส่วน

Read more

การประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว และอำเภอไชยปราการ

🔸🔸🔸วันที่ 24 ธันวาคม

Read more