ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

🔸🔸🔸สำนักการศึกษา ศาส

Read more

กิจกรรม”โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”

🔷🔷🔷 วันพฤหัสบดี ที่

Read more

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ให้ขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

✴️✴️✴️ วันที่ 16 ตุล

Read more

ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านข้อมูลสาระสนเทศ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

✳️✳️✳️ วันที่ 10 ตุล

Read more