ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

….วันที่ 29 กร

Read more

การประชุม คณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563

การประชุม คณะกรรมการ

Read more

ประชุมสรุปงาน/ติดตามงานเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชน ของบุคลากรภายในสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

……..วันท

Read more

ประชุมเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา

……องค์กา

Read more

บุคลากรสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาพร้อมปัจจัย เพื่อเป็นการสืบสานโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน

🙏🙏วันศุกร์ที่ 3 กรกฎ

Read more

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนต่อสายอาชีพ ระหว่าง โรงเรียนแม่อายวิทยาคมและวิทยาลัยการอาชีพฝาง

……วันที่

Read more

ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดระเบียบภายในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) วันที่ 2

…….วันที

Read more

ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดระเบียบภายในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

……..วันท

Read more