ขอเชิญเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ในโครงการอบรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนเมือง ประจะปี 2564 ผ่านระบบ Video Confernce (Zoom Application,Line Meeting)

ขอเชิญเด็ก เยาวชน แล

Read more

คณะอนุกรรมการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 18 สิงหาคม

Read more

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการ เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือชุดองค์ความรู้งานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมล้านนา

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบส

Read more