ชี้แจงและแนะนำวิธีการใช้ Application การสำรวจเด็กปฐมวัย ให้กับครูศพด. อำเภอเมืองและอำเภอสันทราย

⚛️⚛️⚛️ วันที่ 8 พฤศจ

Read more

วันที่ 4 ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา”

✴️✴️✴️วันที่ 4 ของโค

Read more

วันที่ 3 ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา”

✴️✴️✴️วันที่ 3 ของโค

Read more

ชี้แจงการใช้แอพพลิเคชัน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้สำรวจข้อมูล เด็กปฐมวัย) ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว

⚛️⚛️⚛️ วันที่ 5 พฤศจ

Read more

การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา

✴️✴️✴️วันที่ 2 ของโค

Read more

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

✴️✴️✴️วันที่ 4 พฤศจิ

Read more