กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562 ณ บ้านดงสามหมื่น ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วน

Read more

โครงการการประชุม สัมมนาภาคีเครือข่ายกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่

……องค์กา

Read more

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ประจำปี 2563 ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

🔸🔸🔸องค์การบริหารส่วน

Read more

การประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว และอำเภอไชยปราการ

🔸🔸🔸วันที่ 24 ธันวาคม

Read more

โครงการส่งเสริมการอ่าน สานสัมพันธ์ครอบครัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา วันที่ 2

…….วันที

Read more

โครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา

…….องค์ก

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่อำเภอสันทราย ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

……องค์กา

Read more