แผนบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566)

แผนบูรณาการยุทธศาสตร

Read more

ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงาน กองทุน 10 บาท

……องค์กา

Read more

โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง

…….องค์ก

Read more

โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแกะสลักไม้และปั้นลายรักสมุกบ้านถวาย (วัดถวาย)

…….องค์ก

Read more

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ณ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4

……วันที่

Read more

โครงการอบรมนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (english camp 2020) รุ่นที่ 2

……..เริ่

Read more

โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง

…….องค์ก

Read more