การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงให

กิจกรรมการนำเสนอและแ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 พ.ค. 66 สำ

Read more

สัมมนาสร้างความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสัมมนาสร้างควา

Read more

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน

โครงการเสริมสร้าง ส่

Read more