กองทุน 10 บาท ลงพื้นที่ ติดตาม และประเมินผล ประเภท ทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

……วันที่

Read more

กำหนดการมอบเงิน “กองทุน 10 บาท” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ช่วงวันที่ 8 – 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 25 อำเภอ

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ องค

Read more

“โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ในพื้นที่นำร่องจำนวน 8 อำเภอ

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

“เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน อำเภอ แม่อาย

…….องค์ก

Read more

“เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน

…….องค์ก

Read more

“เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน

…….องค์ก

Read more

“เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน

…….องค์ก

Read more

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียน และชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภา

Read more

ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหาร และร่วมกิจกรรมให้บริการแจกอาหารและน้ำให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

……..วันท

Read more