VDO เกี่ยวกับ สำนักการศึกษา

"VDO สรุปงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่"

" VDO ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา "

" VDO ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา2"

VDO ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการศึกษาเชียงใหม่สู่การจัดการศึกษาในแบบ "ล้านนาสไตล์"

VDO แนวทางปฏิรูปการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 2557

VDO รับนักศึกษาจัน รุ่นที่6 ประจำปี 2557