VDO เกี่ยวกับ สำนักการศึกษา

" VDO ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา "

" VDO ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา2"

VDO ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการศึกษาเชียงใหม่สู่การจัดการศึกษาในแบบ "ล้านนาสไตล์"

VDO แนวทางปฏิรูปการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 2557

VDO รับนักศึกษาจัน รุ่นที่6 ประจำปี 2557