สารสนเทศ

ปมกดหนาweb

ปมกดกำหนดการสมคร

ขยายเวลาในการรับสมัคร แข่งขันตอบปัญหาความรู้จังหวัดเชียงใหม่ ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

untitled

171229112740-001

171229094748-001

171229094748-002

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

anigif1

ปมภาพกจกรรม2560

vtr2560

vtr2559

vtr25581

ปายขาวประชาสมพนธ 

VDO เกี่ยวกับ สำนักการศึกษา

" VDO ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา "

" VDO ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา2"

VDO ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการศึกษาเชียงใหม่สู่การจัดการศึกษาในแบบ "ล้านนาสไตล์"

VDO แนวทางปฏิรูปการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 2557

VDO รับนักศึกษาจัน รุ่นที่6 ประจำปี 2557