สารสนเทศ

ปมกดหนาweb

ปมกดกำหนดการสมคร

ขยายเวลาในการรับสมัคร แข่งขันตอบปัญหาความรู้จังหวัดเชียงใหม่ ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

untitled

171229112740-001

171229094748-001

171229094748-002

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

anigif1

ปมภาพกจกรรม2560

vtr2560

vtr2559

vtr25581

ปายขาวประชาสมพนธ