สารสนเทศ

ปมกดหนาweb

ปมกดกำหนดการสมคร

ขยายเวลาในการรับสมัคร แข่งขันตอบปัญหาความรู้จังหวัดเชียงใหม่ ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

untitled

171229112740-001

171229094748-001

171229094748-002

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

anigif1

ปมภาพกจกรรม2560

vtr2560

vtr2559

vtr25581

ปายขาวประชาสมพนธ 

           เนื่องจากมีการลดจำนวนวันในการจัดอบรมสัมมนาในห้องย่อยจากเดิม 2 วัน (7-8 มกราคา 2559)

เหลือเพียง 1 วัน (8 มกราคม 2559) จึงได้มีการยุบรวมหัวข้อและห้องสัมนนา ทุกท่านที่สมัครเข้าอบรม

สามารถเข้าอบรมได้ตามหัวข้อปรับใหม่

หัวข้อการประชุมสัมมนาทางวิชาการงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่   คลิ๊กดูรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งตามห้อง ดังนี้

1. อบรมโครงการโรงเรียนผู้ปกครอง

2. อบรมหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่

3. การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

4. ภูมิปัญญาเชียงใหม่สู่ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

5. เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

6. การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

7. เด็กพิเศษที่ต้องเหลียวมอง

8. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9. เชียงใหม่สู่อาเซียน

10. เรียนอย่างไรไม่ตกงาน (เถ้าแก่น้อย)

11. มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

12. ปฏิรูปโครงสร้างสู่สภาการศึกษาเชียงใหม่ปฏิรูปโครงสร้างสู่สภาการศึกษาเชียงใหม่

13. การศึกษาเพื่อจัดการตนเอง

14. ปฐมวัยรากแก้วแห่งชีวิต

15. เชียงใหม่อ่าน

16. พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่