ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่อำเภอสันทราย ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

……องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่อำเภอสันทราย ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
……โดยโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ
1.เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง ของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ให้เห็นผลภายใน 3 ปี เพื่อที่จังหวัดจะดำเนินงานต่อเนื่องเอง
2.พัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
3.พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่จังหวัดสนใจ
…….พื้นที่ในการดำเนินงานนำร่องจำนวน 8 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1.อ.เชียงดาว 2.อ.ไชยปราการ 3.อ.เมืองเชียงใหม่ 4.อ.สันทราย 5.อ.สะเมิง 6.อ.แม่วาง 7.อ.ดอยหล่อ 8.ดอยเต่า
…….กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ เป็นเด็กปฐมวัย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมทั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องปรับปรุงมาตรฐาน จำนวน 8 แห่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *