โครงการการประชุม สัมมนาภาคีเครือข่ายกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่

……องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา จึงจัดทำโครงการการประชุม สัมมนาภาคีเครือข่ายกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม และจะขับเคลื่อนตามหลักการของการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่กำหนด คือ การศึกษาตลอดชีวิตของคนเชียงใหม่ คนเชียงใหม่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อน และให้ความสำคัญกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
…….วัตถุประสงค์
1. เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องยุทธศาสตร์ แนวทางและการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *