โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมชุมชนนววิถีเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

………องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ท้องถิ่น ปราชญ์ ชาวบ้าน คณะครู บุคลากรทาง การศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานเอกชนและชุมชน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมชุมชนนววิถีเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน
………การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้การพัฒนาและค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) บนวิสัยทัศน์ “ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ให้เกิดผลสำเร็จในสถานศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาสู่ทักษะอาชีพ เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คือ
🔹เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้การพัฒนาและค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
🔹เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
🔹เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อทักษะอาชีพจากผลิตภัณฑ์ เกิดการพัฒนาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *