“โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ในพื้นที่นำร่องจำนวน 8 อำเภอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดย รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เพื่อดำเนินการ “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
…..1. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
…..2. เด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษา
…..3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องปรับปรุงมาตรฐาน 8 แห่ง
ในพื้นที่นำร่องจำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว, อำเภอไชยปราการ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันทราย, อำเภอสะเมิง อำเภอแม่วาง, อำเภอดอยหล่อ และอำเภอดอยเต่า
………ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริหารโครงการฯได้ลงพื้นที่ส่งมอบเงินช่วยเหลือให้เด็กปฐมวัย ทั้ง 8 เป้าหมาย ที่ผ่านการคัดกรองและตัดเกณฑ์ ผ่านครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ทำแผนในการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง และความเป็นอยู่ของเด็กแต่ละราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องโภชนาการ พัฒนาการ อุปกรณ์เสริมพัฒนาการ ค่าพาหนะในการมาเรียน ค่าเครื่องส่วนตัวที่จำเป็น เช่น เสื้อ รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ซึ่งเด็กจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 800 บาท รวมยอดเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 1,749,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
……….สำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คัดกรอง และจัดทำแผนการช่วยเหลือโดยทีม สหวิชาชีพ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นและความต้องการ เพื่อให้เด็กกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา หรือไปประกอบสัมมาชีพตามความสนใจและความถนัด โดยเมื่อผ่านกระบวนการเด็กจะได้เงินในการพัฒนา คนละ 4,000 บาท จากโครงการและการช่วยเหลือจากหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *