การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา เพื่อรายงานผล

…..วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 4 นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษา ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา เพื่อรายงานผล การดำเนินงานการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาไปใช้ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ว่ามีการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยได้คล่องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไร เพื่อพัฒนาต่อยอดให้โรงเรียนและเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมมือกันขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ……โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3,4,5,6 และโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้เด็กสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน และมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง ประกอบกับมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *