โครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ บ้านดอยโฮม สเตย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

……..องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญของสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน ที่กำลังประสบกับปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เกิดปัญหาการปรับตัวที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่เด็กและเยาวชน ดังนี้-ปัญหายาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาด้านชีวิตทางเพศอบายมุขและการใช้ความรุนแรง-ปัญหาความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว -ปัญหาด้านชีวิตกับครอบครัว และคุณธรรมจริยธรรม-ปัญหาการใช้สื่อในทางที่ผิด……..จากสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม เพื่อลดความเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ ที่จะบ่อนทำลายเยาวชนผู้เป็นอนาคตอันสำคัญของประเทศชาติต่อไป ………จึงได้จัดทำโครงการค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ กังหัน บ้านดอยโฮม สเตย์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เพื่อให้แกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมา บทบาทและภารกิจด้านต่างๆ ของศูนย์เยาวชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกัน รวมทั้งสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ 3. เพื่อให้แกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในสภาวการณ์ของเยาวชนเชียงใหม่ และบทบาทของเยาวชนไทยในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 4. เพื่อให้แกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสา อบจ.เชียงใหม่ มีความภาคภูมิใจ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท ของตนที่มีต่อมรดกความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ธรรมชาติและวัฒนธรรมของ จังหวัดเชียงใหม่……..โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นางสาวอภิรดี หนองสิมมา เลขานุการนายกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน และร่วมบรรยายพิเศษ “บทบาท ภารกิจ ของ อบจ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *