โครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา

…….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ฌาญาณนันท์ สุริยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง เขต 2 ร่วมด้วย นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีปิดพร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรม อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ……..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม พัฒนาและสร้างสรรค์ องค์ความรู้ศิลปะสาขาต่าง ๆ และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและคุณค่าของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานให้แก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อไป สอดรับกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ ให้เกิดสังคม ภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ ในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นคนเชียงใหม่ และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนา พร้อมผลักดันเชิดชูให้โดดเด่นนำสู่อัตลักษณ์ของอาเซียน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการยืนยันและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก ………โดยมีปราชญ์ ครูภูมิปัญญา / ศูนย์การเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ จำนวน 7 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 1. แหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง 2. ศูนย์การเรียนรู้สลีปิงจัยแก้วกว้าง 3. ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ใจสุข 4. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแกะสลักไม้และปั้นลายรักสมุกบ้านถวาย (วัดถวาย)5. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาฟ้อนเมืองบ้านครูเอจิดาภา 6. แหล่งเรียนรู้เฮือนศิริศิลป์เวียงกุมกาม7. ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *