ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2563

……..ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563…….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงาน องค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สำหรับประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2563 ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการนำเสนอเมืองเชียงใหม่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจ ในการได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Chiang Mai Creative City of Craft & Folk Art) โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมในพิธีการเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563…..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เสริมสร้างคุณค่า และความหมายของประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่2. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา3. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามไว้4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ และเพื่อนำเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Chiang Mai Creative City of Craft & Folk Art)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *