โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก – เล่มใหญ่และวิธีการสอนในระดับชั้นอนุบาล 3”

…..สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตสื่อหนังสือเล่มเล็ก – เล่มใหญ่และวิธีการสอนในระดับชั้นอนุบาล 3” ให้กับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่าน ศน.เกษแก้ว ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ …..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้กับเด็กในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและวิธีการสอนในระดับชั้นอนุบาล 3 อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาให้มีความต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าแสดงออก สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถได้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เขต 3,4,5,6, ตชด.33 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้1.โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 2.โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 3.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 4.โรงเรียนบ้านแม่โขง 5.โรงเรียนบ้านขุนแตะ 6. โรงเรียนบ้านนากลาง 7.โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 8.โรงเรียนบ้านบนนา 9.โรงเรียนบ้านแม่มุ 10.โรงเรียนบ้านสองธาร 11.โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 12.โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 13.โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 14.โรงเรียนบ้านแม่ลอง 15.โรงเรียนบ้านใหม่ 16.เจ้าหน้าที่มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ 17.ศึกษานิเทศก์ 18.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *