ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก งานเทศกาลศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่ ขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ The 4 th Chiang Mai Crafts Fair 2020

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก พร้อมด้วย นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก และเฉลิมฉลองเชียงใหม่เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเทศกาลศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่ ขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ The 4 th Chiang Mai Crafts Fair 2020 เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานหัตถกรรม ทำให้เกิดการต่อยอดแนวคิดในการผลิตงานหัตถกรรมกับสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมและสร้างคุณค่าของชุมชนหัตถกรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สนับสนุนครูภูมิปัญญาและเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง รู้รักษา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดให้มีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใน ๓ วาระพร้อมกัน คือ ๑. ครบรอบ ๓ ปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ๒. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ครูช่าง ที่สร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่ ๓. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถศิลป์โลก (World Craft City) จากสภาหัตถศิลป์โลก (World Craft Council) โดยมีแนวคิดการจัดเทศกาลใน ครั้งนี้ “ยัง หาย ใจ๋” หมายถึง “การยังดำรงอยู่ของงานหัตถกรรมและครูภูมิปัญญาในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูง” อันเป็นการสร้างความตระหนักในความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาไทย ในบริบทปัจจุบัน ภายในงานประกอบไปด้วยการจัดงานใน ๕ พื้นที่หลัก คือ ๑. กาดสล่า ออนเซลล์ พื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ๒. กึ๊ดแป๋งแต่งสร้าง พื้นที่กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านงาน หัตถกรรม ๓. ลมหายใจ๋คนเมือง พื้นที่สำหรับจัดแสดงโครงการขับเคลื่อนต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เมืองและชุมชนมีความยั่งยืน ต่อไปในอนาคต เช่น โครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกโครงการฮ่ายผญา ๔. จุมสล่า มาม่วน พื้นที่แสดงความสามารถของสล่าช่างสาขาต่างๆ ๕. ลู่เล่น ลงข่วง พื้นที่เวทีกิจกรรมการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *