การจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา รูปแบบที่ 4 : การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

………องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา” รูปแบบที่ 4 : การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

………วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ชมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา” รูปแบบที่ 4 : การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 ณ ชมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

……..สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่เด็กในระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา ซึ่งการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษาในแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกัน บางโรงเรียนอยู่ไกลในที่กันดาร บางโรงเรียนไม่กันดารสามารถไปมาสะดวก ผู้เรียนมีโอกาสได้ยินได้ใช้ภาษาไทยบ่อย แต่มีปัญหาในการอ่านออกเขียนได้ในภาษาไทย หรือ บางโรงเรียนมีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน ลักษณะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของรูปแบบการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้เรียนกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรกในชีวิตประจำวัน ……..สำนักการศึกษาฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษา” รูปแบบที่ 4 : การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง เพื่อให้บุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพป.เขต 3 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้กับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มี คลังคำศัพท์ภาษาไทยอย่างเพียงพอ พร้อมในการเรียนรู้การอ่าน เขียนภาษาไทยต่อไปในระดับที่สูงขึ้น และช่วยให้สามารถต่อยอดในการเรียนต่อระดับประถมศึกษาได้ง่ายขึ้น เมื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องก็จะเป็นฐานต่อยอดการเรียนรู้วิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *