โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางทวิ/พหุภาษา ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้รับเกียรติจากรองปลัด อบจ.ชม. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางทวิ/พหุภาษา ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการของโรงเรียนที่มีจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา ทำให้เด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ทำให้มีสถานศึกษาใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผลความสำเร็จของนวัตกรรมการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการบริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบผลสำเร็จได้ การจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) ได้เสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงได้ในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ในการอบรมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4,5,6 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทีมเลขานุการชมรมทวิ/พหุภาษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 55 คน โดยมีกำหนดการอบรมวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 รวม 2 วัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *