พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อทวิ/พหุภาษา ภาษาไทยสู่สื่อการสอนภาษาอังกฤษ”

พิธีเปิดโครงการอบรมเ

Read more

นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนต้นแก้วผดุง

วันนี้ วันที่ 31 มี.

Read more

🥇🚀การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย🚀🥇การอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมแลกเปลี่ยนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย”

การพัฒนาหลักสูตรสถาน

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ประจำปี 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ (กก ตชด.33) ณ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านแม่มุใน

ติดตามการใช้จ่ายเงิน

Read more