โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวันนักเรียนเชียงใหม่ (เวทีปรึกษาหารือ 4 ฝ่าย)

⚛️⚛️⚛️วันที่ 3 ธันวา

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจการใช้ระบบนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ / พหุภาษา ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา

✴️✴️✴️สำนักการศึกษา

Read more

การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา

✴️✴️✴️วันที่ 2 ของโค

Read more

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

✴️✴️✴️วันที่ 4 พฤศจิ

Read more