โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน” (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM)

….โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน” (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) ………..สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน” (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 ณ มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ครูได้ผลิตสื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้เรียนรู้วิธีการสอน เพื่อนำไปพัฒนาการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ช่วยยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เขต 4,5,6 , ตชด.33 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 2 คน

2.โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 2 คน

3.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 4 คน

4.โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 2 คน

5.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3 คน

6.โรงเรียนบ้านสบลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 2 คน

7.โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 2 คน

8.โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 2 คน

9.โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 3 คน

10.โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 2 คน

11.โรงเรียนบ้านแม่มุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 3 คน

12.โรงเรียนบ้านสองธาร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 2 คน

13.โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 2 คน

14.โรงเรียนบ้านแม่เอาะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 3 คน

15.โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 2 คน

16.โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ลอง ตชด. เชียงใหม่ 33 จำนวน 3 คน

17.โรงเรียน ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ ตชด. เชียงใหม่ 33 จำนวน 3 คน

18.เจ้าหน้าที่มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 5 คน

19.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 3 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *