โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษาสู่นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นประธานการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษาสู่นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา สู่นวัตกรรมการศึกษา โดยภายในงานได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางทวิ/พหุภาษา (โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้1. ผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2. ประธานชมรมทวิ/พหุภาษาเชียงใหม่3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 35. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 46. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 57. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 68. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่9. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33จากนั้น ได้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนส่วนราชการตามโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 แห่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2,673,900.-บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีบุคลากรทางด้านการศึกษาเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้รับโอกาสทางการเรียนมากขึ้น และได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *