การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบเชื่อมโอนภาษาวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 ณ

9 พฤษภาคม 2565 นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบเชื่อมโอนภาษาวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมทัชสตาร์ รีสอร์ท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดย โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบเชื่อมโอนภาษาเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และชมรมทวิ/พหุภาษา สพป.ชม.เขต 6 ในการมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนที่เป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งประสบปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งส่งผลให้เด็กส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทเรียน ขาดความมั่นใจในการสื่อสาร และไม่กล้าแสดงออก ทำให้ไม่มีความสุขในการเรียน เด็กบางส่วนหนีเรียนและออกกลางคัน อีกทั้งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้เป็นเด็กที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ตามสภาพบริบท อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ โดยให้เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ตลอดจนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นครูไทย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเชื่อมโอนภาษา และจะได้นำความรู้ไปพัฒนานักเรียนของตนเองต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ เป็นครูที่มาจากโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป.ชม.เขต 6 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการอบรม ให้กับ ทางชมรมทวิ/พหุภาษา ฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *