กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสำนักพัฒนา การเรียนรู้เชิงพื้นที่ ร่วมกับ ภาคีร่วมดำเนินงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภ

Read more

กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 และ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

Read more

เตรียมความพร้อมโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

……องค์กา

Read more

อบรมสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

……อบรมสั

Read more

ติดตามทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน โดยออกพื้นที่ติดตามทุนในพื้นที่ อำเภอจอมทอง และอำเภอสันป่าตอง กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

……&#8230

Read more

ติดตามทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยออกพื้นที่ติดตามทุนในพื้นที่ อำเภอแม่แตง และอำเภอฝาง

……&#8230

Read more

ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน

……&#8230

Read more

ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

……&#8230

Read more

ติดตามทุนสนับสนุนสื่อการเรียน โดยออกพื้นที่ติดตามทุน ณ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

……&#8230

Read more

ติดตามทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อยกระดับของชาวเชียงใหม่ด้วยวิธีการแบบฐานราก (กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563)

……&#8230

Read more