พิธีปิดศูนย์รับบริจาคกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

🙏🙏🙏พิธีปิดศูนย์รับบร

Read more

📢📢 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์รับบริจาค กองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 📢📢

📢📢 ประชาสัมพันธ์และร

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

⚛️⚛️⚛️วันที่ 9 ธันวา

Read more

ประชุมสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

✴️✴️✴️วันที่ 28 พฤศจ

Read more

ประชุมปรึกษาหารือการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-2566)

✴️✴️ วันศุกร์ที

Read more

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

🔸🔸🔸สำนักการศึกษา ศาส

Read more

ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านข้อมูลสาระสนเทศ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

✳️✳️✳️ วันที่ 10 ตุล

Read more